تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک کوانتوم بزرگترین مرجع مقالات و مطالب رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 113
  • بازدید دیروز : 92
  • بازدید کل : 321235

اصل برهم نهي چگونه است؟

اصل برهم نهي چگونه است؟ ج: درنقطه اي كه دوياچندموج باهم تلاقي مي كنند،جابجايي هرذره محيط كه درنقطه تلاقي است،برابربرايندجابجايي هاي حاصل ازهريك ازموجها است.     درشكل هاي بالا دوموج باتابع هايu1وu2 كه درجهت هاي مخالف درطول يك طناب درحركت هستندباهم تداخل مي كنندوپس ازبرهم نهي ازيكديگرعبورمي كنند.درشكل(ب)ملاحظه مي ...

مثال

تپي مانندشكل مقابل روي طنابي درحالت انتشاراست.شكل تپ بازتاب آن را ازانتهاي ثابت طناب،رسم كنيد. جواب:     تپي مانندشكل مقابل درطنابي درحالت انتشاراست.تپ بازتابي آنرا از انتهاي آزاد طناب رسم كنيد. جواب: برهم نهي موجها اگردوياچندموج بطورهم زمان دريك منطقه درحال انتشارباشندضمن عبورازهم امواج ويژه اي ...

بازتاب موج ازانتهاي ثابت (مانع سخت)

بازتاب موج ازانتهاي ثابت (مانع سخت): وقتي تپ به انتهاي طناب مي رسدنمي تواندازمانع سخت عبوركند.دراين حالت طناب درمحل اتصال خودبه مانع نيرويي به آن واردمي كندتاآنرانيزبه نوسان درآورداماچون مانع(ديوار)ثابت است،حركت نمي كندولي درعوض بنابه قانون سوم نيوتن درخلاف جهت نيروي طناب به آن واردمي كند.درست مثل آن كه بادست سرطناب رابه حركت ...

موج هاي مكانيكي

موج هاي مكانيكي بازتاب موج امواج مكانيكي (ونيزامواج الكترومغناطيسي)هنگام برخوردبامحيط هايي باشرايط فيزيكي متفاوت قسمتي از انرژي خود رابه صورت موج به محيط اول برمي گردانند.اين پديده رابازتاب موج مي نامند.مثل انعكاس صدا از ديوارهاي يك محيط بسته يا بازتاب نور از سطح آيينه. بسته به اين كه چگالي محيط دوم ازچگالي محيط اول ...

موج تخت چگونه است؟

موج تخت چگونه است؟ ج: اگرجبهه موج به صورت يك صفحه باشدبه آن موج تخت مي گويند.مثلادرفاصله هاي دورازيك منبع موج كروي سطح كره هاي موج ياجبهه هاي موج تقريبابه صورت مسطح ياتخت هستند.به اين علت به انهاموج تخت مي گويند.   مطابق شكل مقابل،طنابي رامحكم بين دونقطه AوB ببنديدووزنه كوچكي رابه وسط آن بياويزيد.اكنون بادست يك تپ ...

انتشارموج دردوبعدچگونه است؟

انتشارموج دردوبعدچگونه است؟ ج: هرگاه موجي دريك سطح منتشرشودموج دوبعدي ايجادمي گردد.مثلااگربه كمك يك دياپازون كه سوزني به انتهاي يك شاخه آن نصب شده است،ضربههايي رادرراستاي قائم برسطح آب درون تشتك واردكنيد.موج هايايجادشده درسطح آب يعني دردوبعدمنتشرمي شوند.         س:انتشارموج درسه بعدچگونه است؟ ج: هرگاه موجي درتمام ...

فعالیت

معادلات دونقطه ازيك موج به صورت و است.اگرسرعت انتشارموج 20m/s باشد،فاصله دونقطهA وBچقدراست؟         كمترين فاصله به ازايn=0 است نتيجه مي شود:   باپيداكردن xB مقدارAB=xB-xAنيزبه دست مي آيد.   بااستدلال توضيح دهيدكه چرادررابطه ، كمترين فاصله دونقطه ازمحيط است كه دريك جهت انتشارموجواقع اند. جواب: اگر ...

مثال

موجي بابسامد100Hz وسرعت10m/sدرطول يك تيغه فنري منتشرمي شود.فاصله دونقطه AوB ازموج راپيداكنيدبطوريكه: الف-A وB هم فازومتوالي باشند. ب- AوB درفازمخالف ومتوالي باشند. پ- AوB متوالي واختلاف فاز داشته باشند. ت-اختلاف فازA وB ، وبين آنهادونقطه هم فازباA وجودداشته باشد. جواب: الف)     براي دونقطه هم فاز وبراي دونقطه متوالي n=0 ...

فاصله بين دونقطه ازموج چگونه محاسبه مي شود؟

ابتداي يك سيم نازك كشيده شده اي را با دياپازون به نوسان درمي آوريم.درنتيجه موجي بابسامد 100Hzوسرعت 20m/s درسيم توليد مي شود . اگر دامنه نوسان موج 1mm درراستاي محورy وانتشارموج درجهت مثبت محورx باشد: الف-تابع موج ايجادشده درسيم رابنويسيد. ب-معادله نوسان نقطه M ازسيم راكه به فاصله 20cm ازابتداي سيم(مبدامحورx)واقع ...

نشان دهيد

نشان دهيد: الف)اختلاف فازدونقطه هم فازمحيط،مضرب زوجي از p است. ب)اختلاف فازدو نقطه محيط كه درفازمخالف اندمضرب فردي ازp است. ج: الف)دونقطه فرضي ازمحيط انتشارموج رادرنظرمي گيريم،معادلات آنهابه صورت زيراست:   فازتابع سينوسي براي يك دوره برابر 2p است.اگردونقطه هم فازباشند،تابع موج يكسان خواهندداشت وبراي آنكه u1=u2 ...

فازموج

فازموج دررابطه تابع موج به مقدار فازموج گفته مي شود. چون موج درهنگام انتشار تغييرنمي كندفازموج نيزبا گذشت زمان ثابت مي ماند.يعني براي يك نقطه ازموج باگذشت زمان و انتشار موج ، فاز موج تغيير نمي كند. س:نشان دهيدتابع مربوط به موجي است كه درجهت مثبت محورx منتشرمي شود. ج: باتوجه به ثابت بودن فازبراي يك نقطه ازموج دردوزمان t2 وt1 خواهيم ...

عددموج

عددموج اگردررابطه مقدار x رابرابريك متردرنظربگيريم،دراين صورت مقدار براي موج ثابت خواهدبود.اين مقدار ثابت كه برابراست باتغييرفازتابع موج به ازاي جابجايي واحدطول(يك متر)راعددموج مي نامندوآنرابانمادK نشان مي دهند: عددموج: يكاي عددموج راديان برمتر(Rad/m)است. تذكر: 1-عددموج رامي توان برابر نيزدرنظرگرفت. 2-باتوجه به رابطه سرعت ...

تابع موج

تابع موج همان گونه كه قبلاديديم تابع رياضي نوسان ساده يك جسم به صورت سينوسي است. هنگام توليد موج ، چشمه موج و نقطه اي ازمحيط مرتعش كه با آن در تماس است درمكان x=0 واقع اند . و اگر جابجايي هرنقطه ازمحيط رابانمادu نشان دهيم،تابع رياضي اين نقطه (مبداموج) به صورت زير خواهد بود.   ازآنجايي كه انتقال موج درمحيط باسرعت محدودي صورت مي ...

موج عرضي ؛ موج طولي

موج عرضي ؛ موج طولي انواع موج هاازنظرنحوه انتشار انواع موج هاازنظرنحوه انتشاردوگونه اند:موج عرضي وموج طولي موج عرضي هرگاه راستاي ارتعاش ذرات محيط برراستاي انتشارموج عمود باشد ،موج عرضي به وجودمي آيد.مثل موج توليد شده در يك طناب يا سيم كشيده شده ويا امواج سطح آب.       موج طولي هرگاه راستاي ارتعاش ذرات محيط درراستاي ...

نقاط درفازمخالف چگونه اند؟

:نقاط درفازمخالف چگونه اند؟ ج: نقاطي ازمحيط انتشارموج كه فاصله آنهاازيكديگرمضرب فردي ازنصف طول موج باشد،بايكديگردرفازمخالف انديعني دروضعيت نوساني متقابل(به يك فاصله ازنقطه تعادل امادردوطرف اين نقطه)قراردارند.براي اين نقطه هاداريم:   درشكل قبل نقاط(A وA )- (B وB )-(C , C )با يكديگر در فاز مخالف قراردارند. روي شكل قبل(٤-٨ كتاب) ...


فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

فروش فیلتر بورسی استریکلی فقط 75 هزار تومان

آیا می خواهی ؟ قبل از همه سهم های مستعد رشد را شناسایی کنی؟ ضررهای خود را فقط در دو ماه جبران کنی؟ از بورس خاطرات خوب داشته باشی؟ در یک سال ثروت خود را دو برابر نمایی؟ به هیچ فیلتر دیگری نیاز نداشته باشی؟ هر سهمی را قبل از رشد شناسایی کنی؟ با کمترین آموزش در بورس فعالیت ...

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

دانلود رایگان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد (متن

معرفی کتاب:زمینه روانشناسی هیلگارد (متن کامل) نويسنده:اتکینسون مترجم:دکتر براهنی فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

كسب درآمد اينترنتي روزانه حداقل ٧٠ هزار تومان

سلام دوست خوبم اگه از زندگي و كارت رضايت نداري.. اگه از وضعيت روحي و بي پولي خسته شدي.. اگه احساس ميكني هميشه تو تمامي كارها بازنده اي و اعتماد به نفس پاييني داري.. اگه ميخواي يك فعاليت جديد رو شروع كني .. و يا حتي ميخواي وضعيت زندگيتو بهتر و بهتر كني و جاذب ثروت و موفقيت ...

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

مجموعه کامل برترین برنامه های ردیابی و کنترل

این فایل شامل: 3 برنامه اندروید از بهترین برنامه های ردیابی و کنترل گوشی همسر و فرزند بهمراه یک آموزش تصویری از نصب و راه اندازی بهترین برنامه ردیابی و کنترل گوشی می باشد. همه برنامه ها دارای امکانات حرفه ای و رایگان می باشند. ...

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پاسخنامه تشریحی آزمون اندازه گیری ریاضی ششم کد 8653

پس از خرید شما فایل های زیر را دانلود خواهید کرد. الف) یک فایل pdf شش صفحه ای که پاسخنامه تشریحی نمونه سوال کد ۸۶۵۳ است. ...

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

دانلود کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز

کتاب توانگران چگونه می اندیشند چارلز آلبرت-مطالعه اين كتاب موانع ذهني شما را از ميان برداشته، راه رسيدن شما را به دولت و توانگري هموار خواهد كرد. در اين كتاب مي خوانيد كه :رمز و راز رسيدن به موفقيت و ثروت، ارتباطي با بخت و اقبال ندارد. اين رمز و راز در اصول و تكنيكهايي نهفته ...

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری

نام کتاب: کتاب صوتی زندگی خود را دوباره بیافرینید اثر جفری یانگ و ژانت کلوسکو حجم: 999 مگابایت تعداد فایل: 2 پکیج با 70 فایل صوتی + کتاب پی دی اف مدت کتاب: 14 ساعت و 33 دقیقه + 22 ساعت و 24 دقیقه نویسنده گان: جفری یانگ و ژانت کلوسک ترجمه: دکتر حمید ...

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

دانلود کتاب صوتی تئوری انتخاب + pdf

عنوان کتاب: تئوری انتخاب نویسنده: دکتر ویلیام گلسر گوینده: دکترعلی صاحبی فرمت فایل ها: pdf ، mp3 تعداد فایل ها: 93 حجم کل فایل ها: 846 مگابایت مدت زمان پخش: 23 ساعت تعداد صفحات: 430 زبان: فارسی توضیحات: تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلسر بر این اصل استوار است که ...

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

ترجمه فارسی کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای

توجه:پس از پرداخت وجه،لینک دانلود فایل برایتان فعال می شود. این کتاب معتبرترین و بهترین منبع برای آموزش تحلیل تکنیکال بورس از مقدماتی تا پیشرفته می باشد و مورد تائید برترین اساتید دنیا است. این کتاب می تواند راهگشای خوبی برای سرمایه گذاری مطمئن و بدون ریسک در بازار بورس ...

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف (ویژه کنکور

کتاب کامل روانشناسی رشد مدرسان شریف مولفان: دکتر محسن طالب زاده اندیشه واحدی ویژه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته علوم تربیتی و روانشناسی و آزمون های استخدامی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 392 ...

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید

کتاب PDF رسم فنی و نقشه های صنعتی یک (1) ویرایش جدید نوشته احمد متقی پور - مبین متقی پور ...

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

این محصول آپدیت شد تاریخ 1398/09/16 اضافه شدن ویدیوی جدید بسم الله الرحمن الرحیم کسب درآمد اینترنتی سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم ...

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

پکیج ویژه آموزش افزایش طول و قطر الت تناسلی به

جدیدترین روش علمیه افزایش طول و قطر الت تناسلی با بیش از6500 تجربه موفق در ایران. توضیحاتی در مورد اصل پکیچ: این پکیج آموزشی شامل ۸ فیلم و ۴ فایل پی دی اف آموزشی است که بعد از واریز لینک دانلود فایل برای شما باز میشود و میتوانید فیلم ها و فایل های آموزشی ...

خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر

خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله پژوهشی دکتر

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود کتاب آیین نگارش مقاله علمی پژوهشی دکتر محمود فتوحی 98 صفحه شامل تحقیق و یادداشت برداری و روشهای مستندسازی و کتاب شناسی و منابع الکترونیکی pdf کتاب آیین نگارش اثر محمود فتوحی این کتاب مقاله علمی ـ پژوهشی را به منزله رسانه اصلی ...

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی ✍ دکتر

کتاب اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی✍ دکتر سیف ...

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی (سایکوسیبرنتیک،

کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf -

دانلود کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنی - pdf - (سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن) ماکسول مالتز کتاب کامل روانشناسی تصویر ذهنــی سایکوسیبرنتیک، علم کنترل ذهن مولف: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی مناسب برای گرایش های مختلف رشته روانشناسی فرمت فایل: pdf تعداد صفحات: 329 ...

دانلود رایگان کتاب اصول سرپرستی ناصر صدرا

دانلود رایگان کتاب اصول سرپرستی ناصر صدرا

حضرت علي (ع) نقش سرپرست در جامعه را به سه چيز تشبيه کرده اند: 1. نخ تسبيح: که اگر پاره شود، دانه ها از هم پراکنده مي شوند (نقش هماهنگي). 2. عمود خيمه: که اگر شکسته شود، خيمه فرو مي نشيند (نقش بنيادي). 3. محور وسط سنگ آسياب: که اگر از جا کنده شود، سنگ روي سنگ بند نميشود نقش محوري). سرپرستي ...

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل

مشخصات و قیمت و خرید و دانلود حل تمرین و حل المسائل کتاب جبر خطی مایکل اونان همراه با اصل کتاب pdf 4 فصل حل المسائل در 4 فایل pdf در خدمت شما عزیزان قرار گرفته می شود همراه با اصل کتاب که در فایل pdf جداگانه به شما ارائه می گردد راهنما و تشریح مسائل جبر خطی مایکل ...

دانلود رایگان کتاب شفای کودک درون pdf

دانلود رایگان کتاب شفای کودک درون pdf

معرفی کتاب:(شفای کودک درون) کتاب شفای کودک درون نوشته ی لوسیا کاپاچیونه» و ترجمه ی گیتی خوشدل» است.(شفای کودک درون) این کتاب کمکتان می کند لغایت شادمانه گذشته را خلاص کنید و هوشیارانه در این لحظه حضور یابید.(شفای کودک درون) درر بخشی ااز متن ااین کتااب می خواانید: همه ی ماا ...

دانلود رایگان کتاب فراسوی شفای زندگی(پرفروش ترین

دانلود رایگان کتاب فراسوی شفای زندگی(پرفروش ترین

کتاب فراسوی شفای زندگی این کتاب شامل ۱۰ فصل است: ❣️فصل اول : سخن من با شما ( آغاز تغییرات بزرگ _ هدیه ۱۰۰ درصد تخفیف )❣️فصل دوم : داستان آشنایی من با قوانین کیهان ( داستان آشنایی من با قوانین _ رایگان )❣️فصل سوم: قدرتمند ترین قوانین آفرینش ( درک قوانین حاکم بر خلقت خداوند از ...

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست

کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست

توجه:لینک دانلود فایل پس از پرداخت وجه برایتان فعال می شود. نام فایل:کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران(ویراست دوم)عیوضی و هراتی فرمت:pdf تعداد صفحات:233 ...

دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه pdf

دانلود رایگان کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه pdf

معرفی کتاب:(فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه) نویسنده:اسفندیار فرج وند تعداد صفحات:209 حجم فایل:3مگابایت فرمت کتاب:پی دی افpdf(کیفیت عالی) زبان کتاب:فارسی سفارش کتاب(pdf,چاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814 ...

حل المسائل الکترونیک 1 و 2

حل المسائل الکترونیک 1 و 2 ...

GTA V برای اندروید

GTA V برای اندروید

دانلود بازی GTA V برای اندروید بازی Grand Theft Auto که به اختصار آن را GTA نیز مینامند یکی از پرطرفدار ترین بازی های سبک اکشن و جنگی برای کامپیوتر است که کاربران کامپیوتر و کنسول هایی نظیر Play Station و Xbox خاطرات زیادی از آن را به خاطر دارند. امروز نسخه اندرویدی این بازی را برای شما آماده ...

دریافت فایل : GTA V برای اندروید
خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر

خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر

خرید و دانلود کتاب pdf فقه استدلالی ترجمه تحریر الروضه فی شرح اللمعه نوشته علیرضا امینی و محمدرضا آیتی ترجمه سیدمهدی دادمرزی 53 فصل در 702صفحه فقه استدلالی (ترجمه تحریرالروضه فی شرح اللمعه) اثر سید مهدی دادمرزی کتاب فقه استدلالی ...

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد

دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد

عنوان فایل: دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام تالیف محمد نصیری ویراست دوم نوع فایل: PDF شرح مختصر: دانلود کتاب تاریخ تحلیلی صدر اسلام عنوان کتابی است نوشته محمد نصیری که در بیشتر دانشگاه های کشور برای تدریس مبحث بررسی تاریخ دوره ابتدایی اسلام و سرگذشت زندگی پیامبر (ص) تا ...

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز

نام کتاب: کتاب سایکو سایبرنتیک اثر ماکسول مالتز حجم کتاب: 5 مگابایت تعداد صفحات: 439 فرمت کتاب: pdf نویسنده: ماکسول مالتز مترجم: مهدی قراچه داغی زبان: فارسی مقدمه: زمانی از چارلی چاپلین پرسیدند حرکت هنری در صحنه ی سینما چیست جواب داد:». حرکتی است که اگر آن ...

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید

کتاب کامل نظریه های شخصیت شولتز ترجمه یحیی سید محمدی مولفان: دوان پی. شولتز سیدنی اِلِن شولتزمترجم: یحیی سیدمحمّدی جامع ترین کتاب روانشناسی شخصیت منبع کارشناسی ارشد و دکتری فرمت فایل:pdf تعداد صفحات: 569 ...

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 97

نمونه سوالات کمک پرستاری بهیاری یکساله 96-97 فرمت این محصول PDF میباشد این مجموعه در 152 صفحه که شامل 500 سوالات سوال از کتاب کمک پرستاری خانم صدیقه سالمی و دکتر علی عابدی و همچنین 300 سوال از آزمون های کل کشور که در مجموع شامل 800 سوال می باشد. ...


مطالب تصادفی

  • دستاورد بی‌سابقه دانشمندان درباره شتاب انبساط جهان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد