تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

فیزیک کوانتوم بزرگترین مرجع مقالات و مطالب رایگان


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پر فروش ترین های فورکیا


پر بازدید ترین های فورکیا

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 3
 • بازدید دیروز : 133
 • بازدید کل : 344504

سوالات کنکور صوت


سوالات کنکور صوت

 

 

۱-شدت نسبی احساس صوتی ۲۴ دسی بل است . شدت صوت آن چند ميکرو وات بر متر مربع است ؟ ( ۷۸ ت ) ( log۲=۰/۳ و I0=10-6 ميکرو وات بر متر مربع )

۱)۴-۱۰×۲۸/۱

√۲)۴-۱۰×۵۶/۲

۳)۵-۱۰×۵۶/۲

۴)۵-۱۰×۴/۶

۲-شنونده A صوتی را ۴۰dB بلند تر از شنونده B می شنود . نسبت فاصله شنونده B تا منبع صوت به فاصله شنونده A تا همان منبع کدام است ؟

(۷۹ ت )

۱) ۱۰ √ ۲)۱۰۲ ۳) ۱۰۳ ۴)۱۰۴

۳-اگر دامنه و بسامد يک موج صوتی را همزمان ۲ برابر و نيز فاصله تا چشمه صوت را نصف کنيم ، تراز شدت صوت برای آن شنونده چند دسی بل افزايش می يابد؟ ( log۲=۰/۳ ) ( ر ۷۹ )

۱)۶ ۲)۱۲ √۳)۱۸ ۴)۲۴

۴-شخصی صدای يک منبع صوتی را يک بار از فاصله ۵/۲ متر و بار ديگر از فاصله ۲۵ متر از چشمه می شنود . شخص ، صدای چشمه را در بار اول چند دسی بل بلند تر از بار دوم احساس می کند ؟ ( ۸۰ ر )

۱)۲ ۲)۱۰ √ ۳)۲۰ ۴)۱۰۰

۵-يک ماشين پليس آژير کشان با سرعت ۳۵m/s به ناظر ساکنی رسيده و از او دور می شود . بسامد صوتی که ناظر قبل از رسيدن ماشين به او می شنود چند برابر بسامد صوتی است که پس از عبور ماشين از جلو او دريافت می کند ؟ ( سرعت صوت در هوا ۳۴۰ متر بر ثانيه است )

(۸۱ ر )

۱)۱/۱ ۲)۵/۱ √۳)۲/۱ ۴)۶/۱

۶-برای آنکه تراز شدت صوتی ۶ دسی بل افزايش يابد ، شدت صوت بايد چند برابر شود ؟ ( log۲=۰/۳ )

( ۸۱ ر )

۱)۲ √ ۲)۴ ۳)۶ ۴)۹

۷-سرعت انتشار موج در طول يک تار که جرم هر متر آن ۵ گرم و F=۲۰۰ نيوتن است ، چند متر بر ثانيه است ؟ (۸۲ ر )

۱)۲۰ ۲)۴۰ ۳)۱۰۰ √ ۴)۲۰۰

۸-تراز شدت صوت غرش يک هواپيما ۱۱۰ دسی بل است . شدت صوت آن چند وات بر متر مربع است ؟ ( ۸۲ ر )

( وات بر متر مربع I0=10-12)

۱)۰.۰۱ √۲)۰.۱ ۳)۱۰ ۴)۱۰۰

۹-در يک لوله صوتی باز دو گره به فاصله ۵۰ سانتی متر از هم تشکيل شده است . سرعت صوت در درون آن ۳۴۰ m/s است . طول لوله چند متر و بسامد صوت اصلی لوله چند هرتز است ؟ ( ۸۲ ر )

۱)۰.۷۵ و ۱۷۰

۲)۰.۷۵ و ۳۴۰

√۳)۱ و ۱۷۰

۴)۱ و ۳۴۰

۱۰-نسبت طول لوله صوتی يک انتها باز به طول لوله صوتی دو انتها باز برابر ۴/۳ است . در اين صورت ، بسامد هماهنگ چندم لوله دو انتها باز با بسامد هماهنگ سوم لوله يک انتها باز برابر است ؟ ( ۸۳ ت )

۱)اول √۲)دوم ۳)سوم ۴)چهارم

۱۱-سرعت صوت در گاز هيدروژن با دمای ۲۳- درجه سلسيوس ۲Γ۲ برابرسرعت صوت در گاز اکسيژن با دمای θ درجه سلسيوس است . θ چند درجه سلسيوس است ؟ ( ۸۳ ر )

√۱)۲۲۷ ۲)۲۵۰ ۳)۲۷۳ ۴)۵۰۰

۱۲- شنونده ای در يک فضای باز به صدای راديو گوش می دهد . اگر فاصله او تا راديو ۱۰ برابر شود ، تراز شدت صوت چند دسی بل کاهش می يابد ؟ ( ۸۳ ر )

۱)۱۰ √ ۲)۲۰ ۳)۳۰ ۴)۱۰۰

۱۳- اگر تفاضل بسامد هماهنگ های هفتم و پنجم لوله صوتی بسته ای ۱۰۰هرتز باشد ، بسامد هماهنگ سوم آن چند هرتز است ؟ ( ۸۴ ت )

√۱)۱۵۰ ۲)۲۵۰ ۳)۳۰۰ ۴)۴۰۰

۱۴-اگر شدت صوتی Γ۱۰ برابر شود ، تراز شدت صوت آن چگونه تغيير می کند ؟ ( ۸۴ ت )

۱)۵برابر ۲)۱۰ برابر √۳)۵ دسی بل افزايش ۴)۱۰ دسی بل افزايش

۱۵-يک انتهای باز يک لوله صوتی دو سر باز را در داخل آب قرار می دهيم و در هوای داخل آن توسط دياپازونی به بسامد ۶۴۰ هرتز تشديد ايجاد می کنيم . لوله را چند سانتی متر از آب خارج کنيم تا صدای تشديد بعدی شنيده شود ؟ ( سرعت صوت ۳۲۰ متر بر ثانيه است )

( ۸۴ ر )

۱)۵/۱۲ √ ۲)۲۵ ۳)۵۰ ۴)۱۰۰

۱۶-در سيم يکنواختی که بين دو نقطه ثابت کشيده شده است ، موج ايستاده ايجاد می کنيم . اگر همان سيم را دو لا کنيم و تحت همان نيروی کشش قبلی بين دو نقطه ثابت ديگر قرار دهيم ، بسامد موج ايستاده حاصل چند برابرخواهد شد ؟

( ۸۴ ر )

۱)۲ ۲)Γ۲

√۳)۲/۱ ۴)Γ۲/۲

۱۷- تار مرتعشی با ۴۰۰ هرتز ارتعاش می کند و در طول آن ۵ گره به وجود می آيد . اگر طول تار ۴۰ سانتيمتر باشد سرعت انتشار موج در تار چند متر بر ثانيه است ؟ ( ۸۵ ر )

۱)۴۰ √ ۲)۸۰ ۳)۱۲۰ ۴)۱۶۰

۱۸- اگر شخصی فاصله خود را تا چشمه صوت ۱/. فاصله اوليه کند . تراز شدت صوت چند دسی بل افزايش می يابد ؟ ( ۸۵ ر )

۱) ۱ ۲)۲ √ ۳)۲۰ ۴)۱۰۰

۱۹- طول يک لوله صوتی که هر دو انتهای آن باز است را نصف می کنيم بسامد صوت اصلی و سرعت صوت چند برابر می شود ؟ ( ۸۵ ر )

√ ۱) ۲ و ۱ ۲) ۲ و ۲ ۳) ۲/۱ و ۱ ۴) ۲/۱ و ۲

۲۰- ماشينی با سرعت ۳۰ متر بر ثانيه در مسير مستقيم در حرکت است و بسامد آژير آن ۱۸۰۰ هرتز است . شخصی که از روبرو با سرعت ۱۰ متر بر ثانيه به سمت ماشين در حرکت است ، بسامد آژير را چند هرتز می شنود ؟( سرعت صوت در هوا ۳۵۰ متر بر ثانيه است ) ( ۸۵ ر )

۱)۱۶۱۱ ۲)۱۶۲۰ √ ۳)۲۰۲۵ ۴)۲۰۵۴

۲۱- يک لوله صوتی باز به طول ۱۱۰ سانتيمتر را به طور کامل در آب فرو می بريم و بالای آب دياپازونی با بسامد ۶۰۰ هرتز را به ارتعاش در می آوريم . لوله را به تدريج از آب خارج می کنيم در اين صورت چند بار صدای دياپازون تشديد می شود ؟ ( سرعت صوت در هوا ۳۶۰ متر بر ثانيه است ) ( ۸۵ ر )

۱)۲ ۲)۳ √ ۳)۴ ۴)۵

۲۲- طول لوله دو انتها بازی ۴۰ سانتيمتر و سرعت صوت در هوای درون آن ۳۲۰ متر بر ثانيه است . بسامد هماهنگ سوم صوت اصلی آن چند هرتز است ؟ ( ۸۵ ت )

۱) ۳۰۰ ۲) ۶۰۰ ۳) ۹۰۰ √ ۴) ۱۲۰۰

 

 

  انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 1198

فارسی ساز بازی Spider Man 2 (PC)

    فارسی ساز بازی Marvels Spider-Man 2 PC - دارای ترجمه تمامی متن ها - ترجمه عامیانه و واضح- فونت مناسب بازی و خوانا معرفی بازی بازی اسپایدرمن 2 (Marvel’s Spider-Man 2) یک بازی سوم شخص در ژانر اکشن ماجراجویی و جهان باز است که در سال 2023 توسط استودیو Insomniac Games ساخته شده و منتشر شده ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟ همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟ همیشه دوست داشتی ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟ همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟ همیشه دوست داشتی ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما ویژه دهه کرامت سال 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته اول خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته اول خرداد ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته سوم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته سوم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

مجموعه 2 عددی طرح معرق خانه

مجموعه 2 عددی طرح معرق خانه

مجموعه 2 عددی طرح معرق خانه شامل 2 طرح معرق خانه: 1.طرح معرق خانه ویلا سلطنتی 2.طرح معرق خانه گوتیک   دارای راهنمای اسمبل قطعات ابتدا نقشه ها را چاپ کرده و سپس به روی تخته انتقال داده و برش زده و با توجه به شماره گذاری قطعات و همچنین شکل کامل شده آن ، آنها را به هم ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته دوم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته دوم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

سوالات نهاد مبحث دانش خانواده و جمعیت (بخش اول)

سوالات نهاد مبحث دانش خانواده و جمعیت (بخش اول)

  عنوان مبحث: سوالات نهاد مبحث دانش خانواده و جمعیت (بخش اول) همراه با پاسخ شامل: 9 جلسه تعداد صفحات: 11 سوالات و جواب ها بصورت تایپ شده با فونت استاندارد می باشد که قابلیت سرچ در زمان آزمون را دارد   سوالات ترم جدید همراه با پاسخ برای نمره 19 به بالا   فرمت: pdf ... ...

دانلود کتاب صوتی واپسین گفتار اسپالدینگ

دانلود کتاب صوتی واپسین گفتار اسپالدینگ

کتاب صوتی  کتاب_واپسین_گفتار ( یا عالم اوراسینا) ازاسپالدینگ_نویسنده_کتاب_معبدسکوت ... ...

سوالات نهاد مبحث اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی

سوالات نهاد مبحث اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی

  عنوان مبحث: سوالات نهاد مبحث اسلام، مردم و ولایت از دیدگاه امام خمینی همراه با پاسخ شامل: 3 جلسه تعداد صفحات: 3 سوالات و جواب ها بصورت تایپ شده با فونت استاندارد می باشد که قابلیت سرچ در زمان آزمون را دارد   سوالات ترم جدید همراه با پاسخ برای نمره 20   فرمت: ... ...

دانلود جزوه دستنویس اقتصاد بخش عمومی ( مالیات ها )

جزوه اقتصاد بخش عمومی ( مالیات ها ) ( دست نویس ) منبع : کتاب اقتصاد بخش عمومی ( مالیات ها ) نوشته دکتر جمشید پژویانsharpاقتصاد_بخش_عمومی ...

پاورپوینت اثرات روانی خنده درمانی

پاورپوینت اثرات روانی خنده درمانی

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت اثرات روانی خنده درمانی فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 20پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهخنده درمانی چیستاهمیت لبخندآثار مثبت خندیدنفواید جسمانی خنده و... ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته پنجم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته پنجم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته چهارم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما هفته چهارم اردیبهشت ماه 1403

دانلود فایل‌های بسته آماده‌چاپ و نصب تابلو اعلانات مسجدنما   همیشه دنبال این بودی یه جایی باشه تا راحت بتونی محتوای مطمئن با طراحی خوب را پیدا کنی؟   همیشه دنبال این بودی یکی کارهای محتوایی را ناظر به مسائل روز انجام بده و دغدغه تأمین محتوا را نداشته باشی؟   همیشه ... ...

دانلود آزمون هوش وکسلر کودکان| راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر و نکات + نمونه جرا شده و فرم ها// مجموعه فایل pdf-word-ppt

دانلود آزمون هوش وکسلر کودکان| راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر و نکات + نمونه جرا شده و فرم ها// مجموعه فایل pdf-word-ppt

دانلود آزمون هوش وکسلر کودکان| راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر و نکات + نمونه جرا شده و فرم های پرسشنامه مجموعه فایل pdf-word-ppt مجموعه فایلهای کاربردی در زمینه آزمون هوش وکسلر کودکان برای شما کاربر گرامی گردآوری شده است. این مجموعه شامل 14 فایل مختلف با فرمت های ppt , ... ...

پاورپوینت کیست هموراژیک تخمدان و درمان آن

پاورپوینت کیست هموراژیک تخمدان و درمان آن

عنوان پاورپوینت: دانلود پاورپوینت کیست هموراژیک تخمدان و درمان آن فرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 27پاورپوینت آماده ارائهفهرست مطالب:مقدمهکیست تخمدان هموراژیک چیستانواع کیست هموراژیککیست‌های فولیکولارکیست‌های لوتئالعلائم کیست هموراژیک علت کیست هموراژیک عوارض کیست ... ...

دانلود پاورپوینت در مورد [سلول های بنیادی] - شامل 4 فایل مختلف - قابل ویرایش و ارائه - ppt

دانلود پاورپوینت در مورد [سلول های بنیادی] - شامل 4 فایل مختلف - قابل ویرایش و ارائه - ppt

دانلود پاورپوینت در مورد [سلول های بنیادی] - شامل 4 فایل مختلف - قابل ویرایش و ارائه - ppt شامل 4 فایل پاورپوینت سلول های بنیادین به زبان ساده: 1. 33 اسلاید: تاریخچه سلول های بنیادی / تعریف سلول های بنیادی / ویژگی های سلول های بنیادی / گونه های سلول بنیادی / انواع سلول ... ...

قالب آماده رنگی پلاک خودرو word

قالب آماده رنگی پلاک خودرو word

قالب آماده رنگی پلاک خودرو word مناسب برای چاپ روی برگه A3 ... ...

پاورپوینت بازسازی ویرانه ها درس 22 مطالعات اجتماعی پنجم

پاورپوینت بازسازی ویرانه ها درس 22 مطالعات اجتماعی پنجم

  عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت بازسازی ویرانه ها درس 22 مطالعات اجتماعی پایه پنجم فرمت: پاورپوینت ppt   تعداد اسلاید: 19   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسیبکارگریی افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار ... ...

جواب نهاد ازدواج آری یا خیر؟ (آنچه قبل از ازدواج باید بدانیم - بخش دوم)

این فایل پاسخ تمامی سوالات مبحث ازدواج آری یا خیر؟ (آنچه قبل از ازدواج باید بدانیم - بخش دوم) می باشد. تعداد جلسات : 4 فایل منطبق با اخرین تغییرات سوالات می باشد و با استفاده از آن نمره 20 را در همه جلسات این آزمون کسب خواهید کرد .   ...

مجموعه 4 عددی طرح معرق جنگنده

مجموعه 4 عددی طرح معرق جنگنده

دانلود مجموعه 4 عددی طرح جنگنده  شامل 4 طرح معرق جنگنده :  1. طرح معرق جنگنده تایفون 2.طرح معرق جنگنده چند منظوره 3.طرح معرق جنگنده حامل 4.طرح معرق جنگنده هریر   دارای راهنمای اسمبل قطعات ابتدا نقشه ها را چاپ کرده و سپس به روی تخته انتقال داده و برش زده و با توجه به ... ...

پاورپوینت سوره انعام، التقاء ساکنین درس پنجم قرآن پنجم

پاورپوینت سوره انعام، التقاء ساکنین درس پنجم قرآن پنجم

  عنوان پاورپوینت: پاورپوینت سوره انعام، التقاء ساکنین درس 5 قرآن پایه پنجم دبستانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایش   تعداد اسلاید: 22   پوشش کامل درس (جلسه اول، دوم، سوم و چهارم)   پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای   منطبق با آخرین تغییرات مطالب و ... ...

دانلود نظریه زبانها و اتوماتا و حل المسائل | پیتر لینز| ویرایش پنجم (انگلیسی) + جزوات فارسی مختلف و نمونه سوال با جواب (پیام نور)

دانلود نظریه زبانها و اتوماتا و حل المسائل | پیتر لینز| ویرایش پنجم (انگلیسی) + جزوات فارسی مختلف و نمونه سوال با جواب (پیام نور)

دانلود نظریه زبانها و اتوماتا و حل المسائل | ویرایش پنجم (انگلیسی) + جزوات فارسی مختلف و نمونه سوال با جواب (پیام نور) فایل فشرده دانلودی شامل 3 بخش است: 1. متن کتاب و حل المسائل نظریه زبانها و اتوماتا (ماشینها) - پیتر لینز به زبان اصلی کتاب انگلیسی: 427 صفحه حل المسائل ... ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر برازیلیا در 33 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی شهر برازیلیا در 33 اسلاید

برازیلیا پایتخت کشور برزیل است. ساخت این شهر به این علت بود که می‌خواستند محل پایتخت برزیل که پیش از آن شهر ریو دوژانیرو بود را تغییر داده و بیشتر به مرکز و غرب کشور بیاورند تا پیشرفت را به مناطق داخلی‌تر برزیل توسعه دهد. برای این تغییر پایتخت نیروی کاری عظیمی از سراسر ... ...

دانلود حل المسائل کتاب انتقال حرارت هدایتی دیوید هان و نجاتی اوزیشیک David Hahn

دانلود حل المسائل کتاب انتقال حرارت هدایتی دیوید هان و نجاتی اوزیشیک David Hahn

دانلود حل المسائل کتاب انتقال حرارت هدایتی دیوید هان و نجاتی اوزیشیک David Hahn   تعداد صفحات : 574 فرمت: PDF + دستنویس زبان: لاتین ویرایش: سوم عنوان لاتین: Heat Conduction نویسندگان: دیوید هان و نجاتی اوزیشیک David Hahn - Necati Ozisik   این حل المسائل، کل فصل های ... ...

سوالات مرحله اول آزمون پایانی مراقبین سلامت در پایگاههای خدمات جامع سلامت شهری

سوالات مرحله اول آزمون پایانی مراقبین سلامت در پایگاههای خدمات جامع سلامت شهری

این مجموعه که شامل آزمون پایانی مراقبین سلامت در پایگاههای خدمات جامع سلامت شهری می باشد مجموعه ای مناسب جهت آزمون های استخدامی مراقبین سلامت،بهورزی،مراقبین سلامت آموزش و پرورش و همچنین رشته های بهداشتی شرکت کننده در آزمون های استخدامی می باشد که حتما باید علاوه بر این ... ...

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی دیپریما و بویس ویرایش نهم William Boyce

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی دیپریما و بویس ویرایش نهم William Boyce

حل المسائل کتاب معادلات دیفرانسیل و مسائل مقدار مرزی دیپریما و بویس ویرایش نهم William Boyce   تعداد صفحات: 752 فرمت: PDF زبان: لاتین ویرایش: نهم عنوان لاتین: Elementary Differential Equations and Boundary Value نویسندگان: ریچارد دیپریما و ویلیام بویس  William Boyce, ... ...

پاورپوینت اشنایی با مهندسي خلاقيت تریز

پاورپوینت اشنایی با مهندسي خلاقيت تریز

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .pptx (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد اسلاید : 85 اسلاید   بسم‌الله الرحمن الرحيم اشنایی با مهندسي خلاقيت TRIZ دانش خلاقيت شناسي و:TRIZ دانش پيشگام عصر خلاقيت ونوآوري   دنياي امروز : عصر خلاقيت و ... ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تئوری رفتار مصرف کننده در اقتصاد در 112 اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان تئوری رفتار مصرف کننده در اقتصاد در 112 اسلاید

اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک یا چند منطقه جغرافیایی یا سیاسی خاص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و حتی ... ...


مطالب تصادفی

 • دستاورد بی‌سابقه دانشمندان درباره شتاب انبساط جهان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد